20
феб
2011

Култура слова

Comments : 0

Олександр Пономарів, Культура слова: Мовностилістичні поради, Київ, Либідь, 2002, 240 с.

(Милена Ивановић):

Проблеми културе изражавања представљају једну од битних области примене лингвистичких истраживања у свим језицима и свим епохама. Неповољни услови у којима је украјински језик функционисао током целог свог развоја морали су утицати на ниво културе говора његових савремених носилаца, што намеће потребу постојања не само нормативних граматика и речника, већ и практичних приручника у којима ће бити описани и објашњени случајеви одступања од норме, праћени саветима који треба да упуте говорнике у правцу правилног изражавања.

Ова потеба посебно је актуелна последњу деценију у којој је украјински језик добио статус државног, а његова развој и заштита осигурани Уставом. У овом периоду објављено је више приручника посвећених култури изражвања: Антисуржик (за заг. ред. О. Сербенської), Львів, Світ 1994; С. І. Головащук, Українське літературне слововживання, Київ, Вища школа 1995; Г. І. Гладіна, В. К. Сеніна, Питання мовленнєвої культури та стилістики, Київ, Факт, 1997; І. П. Ющук, Практичний довідник з української мови, Київ, Рідна мова,1998, укључујући и поновљено, четврто, издање књиге Б.Антоненка-Давидовича Як ми говоримо, Київ, Українська книга, 1998.

Књига О. Пономарива Культура слова: Мовностилістичні поради (Київ, Либідь, 2002) разликује се од наведених приручника пре свега систематичним приступум у коме су обухваћени сви језички нивои, на основу чега је књига и подељена на одговарајућа поглавља: Фонетика и изговор (најчешће грешке у изговору, типичне за украјински језик алтернације у-в, і-й; о-і, е-і; графема ґ, преношење страних гласова итд.), Акценат (попис речи са типичним грешкама), Лексика (избор између два или више синонима, правилна употреба паронима, међујезичка паронимија, проблеми ономастике и терминологије, русизми), Фразеологија, Морфологија и синтакса (падежни наставци, творба речи, морфолошке одлике позајмљеница, проблеми употребе рода и броја; активни и пасивни глаголски придев, безличне конструкције…).Последњи део књиге посвећен је ауторовим размишљањима о актуелним проблемима украјинског језика и различитим коментарима.

Књига Олександра Пономарива корисна је за све оне који желе да усаврше своје познавање украјинског језика, без обзира да ли им је он матерњи или га тек уче као страни. Сви савети о правилној употреби речи и облика поткрепљени су примерима из украјинске лепе књижевности и пропраћени детаљним лингвистичким коментарима, како са становишта синхроније, тако и са сатановишта дијахроније.

Милена Ивановић

 

 

О аутору

Остави коментар

*