01
апр
2016

Нови текстови А.П. Захнитка

Одељак “Лингвистика” нашег сајта постао је богатији за серију текстова у којима академик Анатолиј Захнитко пише о изазовима са којима се суочава украјински језик у медијском и информатичком простору. Сваком од текстова се може приступити кликом на одговарајући дат...
10
мај
2014

Украјинско-српска контрастивна језичка истраживања

Људмила Поповић У раду се даје сажет преглед основних резултата досадашњих истраживања српских и украјинских лингвиста у области контрастирања украјинског и српског језика. Контрастивна украјинско-српска истраживања посматрају се с обзиром на област истраживања, на лингвистич...
10
мај
2014

Таксисные значения деепричастия в сербском языке

Людмила В. Попович В данной статье, исходя из концепции таксиса, принадлежащей В.С.Храковскому, предлагается  систематический анализ  конструкций с деепричастиями в сербском языке. Отдельно рассматриваются осложненные деепричастиями предложения, выража...
10
мај
2014

Граматичні та семантичні функції плюсквамперфекта в сучасній українській мові

Людмила Попович З вісімдесятих років минулого століття в типологічних дослідженнях все частіше звертають увагу на те, що плюсквамперфект у різних мовах виявляє формальну та функційну подібність, яку не можна пояснити одним відносним характером даної часової форми. Внаслідок цього...
10
мај
2014

Валентностный таксис в украинском языке

Людмила Попович В данном исследовании мы опираемся на определение таксиса, в соответствии с которым таксис это категория, реализуемая «в бипропозитивных (и шире полипропозитивных) конструкциях, где грамматическими и лексическими средствами маркируется временная локал...
10
мај
2014

Изражавање аспектуалног значења проспективности у словенским језицима

Људмила Поповић У овом раду на основу чињеница логичко-семантичке и функционално-семантичке природе образлаже се сврсисходност издвајања посебне аспектуалне категорије проспективности у словенским језицима. Категорија проспективности се схвата као комплекс аспектуално-модал...
10
мај
2014

Деиксис префикса и положај посматрача у категоријалној ситуацији локализације

Људмила Поповић У овом раду на примеру контрастивне анализе  глагола кретања и транспоновања објекта у српском и украјинском језику настоји се да се образложи теза о томе да је за концептуализацију просторних односа од кључног значаја положај посматрача који је ...
10
мај
2014

Категорија евиденцијалности у српском и украјинском језику

Људмила Поповић Евиденцијалност као лексичко-семантичка категорија није описана у српском и украјинском језику – ни у сваком од језика појединачно, нити контрастивно. Циљ овог рада састоји се у указивању на основне теоријске претпоставке које могу да послуже као о...
10
мај
2014

Лексичке иновације у електронском дискурсу српског и хрватског језика

Људмила Поповић Када је средином осамдесетих година прошлог века француски философ Жак Дерида настојао да образложи нове стратегије проучавања текста методом која је ускоро постала позната као основа једног од најутицајнијих филозофских струјања нашег времена, посебно у с...