10
мар
2012

Лексичко-семантички потенцијал назива за бројеве у руским народним бајкама и билинама

Comments : 0

Тања Гаев

AПСТРАКТ

У раду се даје преглед лексичко-семантичког потенцијала назива за бројеве у руском, украјинском и српском језику на материјалу руских народних бајки и билина, украјинских народних бајки, историјских песама и дума, српских народних приповедака и епских песама забележених у ХΙХ веку.

Помоћу етнолингвистичког аспекта компаративно-типолошке анализе одређују се и описују опште карактеристике назива за бројеве, описује се магијски значај и симболика бројева, илуструје се за фолклор типична симболика назива за бројеве у руском, украјинском и српском језику. На основу критеријума најфреквентније употребе издвајају се бројеви са позитивном и негативном конотацијом, одређује се сфера употребе и карактер најфреквентнијих бројева и описује се потенцијал лексичких значења, карактеристичан за сваки конкретан број у анализираном корпусу. У раду се дају основни путеви формирања семантичког потенцијала назива за бројеве и пореди се семантички потенцијал назива за бројеве у руском, украјинском и српском језику у истраживаном корпусу.

У раду се користе подаци из митологије, етимологије, етнографије, етнолингвистике, из области проучавања реализације значења назива за бројеве у конкретном језику, из семантике бројева, лексикологије и историје језика.

У резултатима компаративно-типолошке и етнолингвистичке анализе семантичког потенцијала назива за бројеве у руском, украјинском и српском језику дајемо преглед подударања бројева према релацији са екстралингвистичким реалијама које их одређују и објашњење неподударања фреквентности примера, заступљености појединих бројева и лексичко-семантичког потенцијала у истраживаним корпусима.

Кључне речи: руски језик, украјински језик, српски језик, назив за број, фолклор, лексичко-семантички потенцијал, лексичко-семантичка варијанта, значење.

 

 

Комплетан рад можете преузети са адресе: http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/Magistarski.pdf

 

О аутору

Остави коментар

*