10
мај
2014

Украјинско-српска контрастивна језичка истраживања

Comments : 0

Људмила Поповић

У раду се даје сажет преглед основних резултата досадашњих истраживања српских и украјинских лингвиста у области контрастирања украјинског и српског језика. Контрастивна украјинско-српска истраживања посматрају се с обзиром на област истраживања, на лингвистичке теорије и методолошке поступке који се у њима примењују, као и на синхронијски или дијахронијски аспект који доминира у њима. С обзиром на област истраживања издвојени су радови из области контрастивне морфологије и синтаксе, дериватологије, лексичке семантике, експресивне стилистике и лингвистике текста који су настали у кључу структуралистичких, функционално-семантичких, прагмалингвистичких и когнитивнолингвистичких теорија и метода. Сагледана су и дијахрона контрастивна  истраживања у области морфологије, дериватологије,  синтаксе и лексичке семантике.

Комплетан рад можете преузети на са следећег линка:

О аутору

Остави коментар

*