11
мар
2012

Структура поља прелазности у украјинском и српском језику

Comments : 0
Милена Ивановић У раду се разматрају централна и периферна средства изражавања прелазности у украјинском и српском језику: форме директног објекта и фактори који утичу на избор једног или другог облика. Комплетан текст можете преузети на адреси:...
Опширније
11
мар
2012

УКРAJИНСКА И СРПСКА ГРАМАТИКА У СВЕТЛУ ТИПОЛОШКИХ ПОРЕЂЕЊА

Comments : 0
Прeдрaг Пипeр 1. Бeoгрaдскa укрajинистикa je зa двaнaeст гoдинa прeшлa вишe знaчajних стeпeницa у свoм узрaстaњу – oтвaрaњe лeктoрaтa, први мaгистeриjум, првa дисeртaциja, првa мoнoгрaфиja и aнтoлoгиja, нeкoликo књигa књижeвнoг прeвoдa, дeсeтинe студeнaтa кojи су учили и нaучил...
Опширније
11
мар
2012

УТИЦАЈ ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЈЕ ПРЕДИКАТА НА СТРУКТУРУ ЊЕГОВИХ АРГУМЕНАТА

Comments : 0
Људмила Поповић (Београд) 0.1 Предмет овог рада представља фразеолошка глаголска синтагма и њен главни члан – предикат са аспекта логичке, семантичке и формалне структуре односа између предиката и синтаксички зависних чланова синтагме. За фразеолошку глаголску синтагм...
Опширније
11
мар
2012

Комуникативне функције просте реченице

Comments : 0
Људмила Поповић Комплетан текст можете преузети на страници: http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/komunikativne.rtf
Опширније
11
мар
2012

Prototypical and Stereotypical Color in Slavic Languages: Models Based on Folklore

Comments : 0
  Lyudmila Popovic, Ph.D., Slavic Department, Belgrade University Abstract Cognitive theory of worldview in language specifies speakers’ ability to isolate a prototype as the construct of interpretative reality and to use a stereotype as an associative prototype, a process...
Опширније
11
мар
2012

ЖЕСТЫ КАК НЕВЕРБАЛЬНЫЕ И ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ ДИАЛОГЕМЫ РУССКИХ И СЕРБОВ

Comments : 0
Л.В. Попович 1.0 Вербальные и невербальные диалогемы как единицы коммуникативного поведения. При рассмотрении проблем этнографии общения, коммуникативного поведения в определенной культуре, исследования данной проблематики обычно начинаются с выделения с...
Опширније
11
мар
2012

О семантици назива за боје у руском, украјинском и српском фолклору

Comments : 0
Људмила Поповић(Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 41, 1991, стр. 149-154.) Формирање језика фолклора представља дуг процес, који досеже својим коренима у раздобље раног феудализма, па чак и у период паганства. Богаћење појмова о природи и човеку водило је ствар...
Опширније
11
мар
2012

Питання про стан та перспективи україністики в Сербії постає принаймні в трьох аспектах

Comments : 0
Љ.Попович (Белградський університет, Сербія) ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА В СЕРБІЇ   Питання про стан та перспективи україністики в Сербії постає принаймні в трьох аспектах: дослідження культурно-історичних зв’язків між українським і сербським народами, пер...
Опширније
11
мар
2012

Категорија прелазности у украјинском и српском језику

Comments : 0
Милена Ивановић Магистарски рад, одбрањен 07.12.2004. на Филололошком факултету Универзитета у Београду. У раду се анализира функционално-семантичко поље прелазности у украјинском и српском језику: тип категорије, обухват категорије, централна и периферна средства израж...
Опширније
10
мар
2012

Семантичке претпоставке транзитивности на материјалу украјинског језика

Comments : 0
Милена Ивановић Анализа централног и периферних средстава изражавања прелазности и услова при којима се она реализују уместо централног, односно конструкција у којима је предикат реализован прелазним глаголом а објекат неким од средстава која нису специјализована за ту функцију...
Опширније