11
мар
2012

Категорија прелазности у украјинском и српском језику

Милена Ивановић Магистарски рад, одбрањен 07.12.2004. на Филололошком факултету Универзитета у Београду. У раду се анализира функционално-семантичко поље прелазности у украјинском и српском језику: тип категорије, обухват категорије, централна и периферна средства израж...
10
мар
2012

Семантичке претпоставке транзитивности на материјалу украјинског језика

Милена Ивановић Анализа централног и периферних средстава изражавања прелазности и услова при којима се она реализују уместо централног, односно конструкција у којима је предикат реализован прелазним глаголом а објекат неким од средстава која нису специјализована за ту функцију...
10
мар
2012

Нульова реалізація додатка при перехідних дієсловах в українській та сербській мовах

Мілена Іванович У статті розглядається особливий вид периферійної репрезентації перехідності –  нульовий додаток. Абсолютивне вживання перехідних дієслів є такою зоною функціонування перехідності, в якій семантичний і формальний рівень розходяться: об’єкт, присутн...
10
мар
2012

Генитив као периферно средство изражавања прелазности у српском језику

Милена Ивановић Одредивши прелазност као семантичко-синтаксичку категорију, чији план садржаја фиксира семантички однос субјекат-предикат-објекат (радња је означена као усмерена на објекат или затворена у сфери субјекта), као централно средство изражавања овог значења у српск...
10
мар
2012

Лексичко-семантички потенцијал назива за бројеве у руским народним бајкама и билинама

Тања Гаев AПСТРАКТ У раду се даје преглед лексичко-семантичког потенцијала назива за бројеве у руском, украјинском и српском језику на материјалу руских народних бајки и билина, украјинских народних бајки, историјских песама и дума, српских народних приповедака и епских пес...