11
мар
2012

Форма прямого додатка в заперечних конструкціях в українській і сербській мовах

Милена Ивановић У раду се помоћу статистичког и контрастивног метода анализирају фактори који утичу на употребу генитива и акузатива у конструкцијама са негацијом у украјинском и српском језику. Фактори су подељени на четири групе: 1. Дејство негације, 2. Комуникативна структур...
11
мар
2012

Структура поља прелазности у украјинском и српском језику

Милена Ивановић У раду се разматрају централна и периферна средства изражавања прелазности у украјинском и српском језику: форме директног објекта и фактори који утичу на избор једног или другог облика. Комплетан текст можете преузети на адреси:...
11
мар
2012

УКРAJИНСКА И СРПСКА ГРАМАТИКА У СВЕТЛУ ТИПОЛОШКИХ ПОРЕЂЕЊА

Прeдрaг Пипeр 1. Бeoгрaдскa укрajинистикa je зa двaнaeст гoдинa прeшлa вишe знaчajних стeпeницa у свoм узрaстaњу – oтвaрaњe лeктoрaтa, први мaгистeриjум, првa дисeртaциja, првa мoнoгрaфиja и aнтoлoгиja, нeкoликo књигa књижeвнoг прeвoдa, дeсeтинe студeнaтa кojи су учили и нaучил...
11
мар
2012

УТИЦАЈ ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЈЕ ПРЕДИКАТА НА СТРУКТУРУ ЊЕГОВИХ АРГУМЕНАТА

Људмила Поповић (Београд) 0.1 Предмет овог рада представља фразеолошка глаголска синтагма и њен главни члан – предикат са аспекта логичке, семантичке и формалне структуре односа између предиката и синтаксички зависних чланова синтагме. За фразеолошку глаголску синтагм...
11
мар
2012

Комуникативне функције просте реченице

Људмила Поповић Комплетан текст можете преузети на страници: http://www.ukrajinistika.edu.rs/Ukrajinistika/tekstovi/komunikativne.rtf
11
мар
2012

Prototypical and Stereotypical Color in Slavic Languages: Models Based on Folklore

  Lyudmila Popovic, Ph.D., Slavic Department, Belgrade University Abstract Cognitive theory of worldview in language specifies speakers’ ability to isolate a prototype as the construct of interpretative reality and to use a stereotype as an associative prototype, a process...
11
мар
2012

ЖЕСТЫ КАК НЕВЕРБАЛЬНЫЕ И ФРАЗЕОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ВЕРБАЛЬНЫЕ ДИАЛОГЕМЫ РУССКИХ И СЕРБОВ

Л.В. Попович 1.0 Вербальные и невербальные диалогемы как единицы коммуникативного поведения. При рассмотрении проблем этнографии общения, коммуникативного поведения в определенной культуре, исследования данной проблематики обычно начинаются с выделения с...
11
мар
2012

О семантици назива за боје у руском, украјинском и српском фолклору

Људмила Поповић(Зборник Матице српске за славистику, Нови Сад, 41, 1991, стр. 149-154.) Формирање језика фолклора представља дуг процес, који досеже својим коренима у раздобље раног феудализма, па чак и у период паганства. Богаћење појмова о природи и човеку водило је ствар...
11
мар
2012

Питання про стан та перспективи україністики в Сербії постає принаймні в трьох аспектах

Љ.Попович (Белградський університет, Сербія) ШЛЯХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА В СЕРБІЇ   Питання про стан та перспективи україністики в Сербії постає принаймні в трьох аспектах: дослідження культурно-історичних зв’язків між українським і сербським народами, пер...