10
мај
2014

Таксисные значения деепричастия в сербском языке

Comments : 0
Людмила В. Попович В данной статье, исходя из концепции таксиса, принадлежащей В.С.Храковскому, предлагается  систематический анализ  конструкций с деепричастиями в сербском языке. Отдельно рассматриваются осложненные деепричастиями предложения, выража...
Опширније
10
мај
2014

Граматичні та семантичні функції плюсквамперфекта в сучасній українській мові

Comments : 0
Людмила Попович З вісімдесятих років минулого століття в типологічних дослідженнях все частіше звертають увагу на те, що плюсквамперфект у різних мовах виявляє формальну та функційну подібність, яку не можна пояснити одним відносним характером даної часової форми. Внаслідок цього...
Опширније
10
мај
2014

Валентностный таксис в украинском языке

Comments : 0
Людмила Попович В данном исследовании мы опираемся на определение таксиса, в соответствии с которым таксис это категория, реализуемая «в бипропозитивных (и шире полипропозитивных) конструкциях, где грамматическими и лексическими средствами маркируется временная локал...
Опширније
10
мај
2014

Изражавање аспектуалног значења проспективности у словенским језицима

Comments : 0
Људмила Поповић У овом раду на основу чињеница логичко-семантичке и функционално-семантичке природе образлаже се сврсисходност издвајања посебне аспектуалне категорије проспективности у словенским језицима. Категорија проспективности се схвата као комплекс аспектуално-модал...
Опширније
10
мај
2014

Деиксис префикса и положај посматрача у категоријалној ситуацији локализације

Comments : 0
Људмила Поповић У овом раду на примеру контрастивне анализе  глагола кретања и транспоновања објекта у српском и украјинском језику настоји се да се образложи теза о томе да је за концептуализацију просторних односа од кључног значаја положај посматрача који је ...
Опширније
10
мај
2014

Категорија евиденцијалности у српском и украјинском језику

Comments : 0
Људмила Поповић Евиденцијалност као лексичко-семантичка категорија није описана у српском и украјинском језику – ни у сваком од језика појединачно, нити контрастивно. Циљ овог рада састоји се у указивању на основне теоријске претпоставке које могу да послуже као о...
Опширније
10
мај
2014

Лексичке иновације у електронском дискурсу српског и хрватског језика

Comments : 0
Људмила Поповић Када је средином осамдесетих година прошлог века француски философ Жак Дерида настојао да образложи нове стратегије проучавања текста методом која је ускоро постала позната као основа једног од најутицајнијих филозофских струјања нашег времена, посебно у с...
Опширније
07
мај
2014

Украјинисти у Србији

Comments : 0
Украјинистичким питањима баве се, осим наставника и сарадника Катедре за славистику, и други стручњаци науке о језику и књижевности. Велики допринос дали су својим радовима и истакнути слависти Богдан Терзић и Миодраг Сибиновић. Богдан Терзић – професор у пензији. Први предав...
Опширније
07
мај
2014

УКРАЇНІСТИКА В СЕРБІЇ

Comments : 0
Україністика як наукова дисципліна та спеціальність у сербських університетах з’явилася на початку 90-х років ХХ століття, а саме у 1991/2 навчальному році, коли на філологічному факультеті Белградського університету вперше в Сербії запроваджено предмет Українська...
Опширније
07
мај
2014

Украјинистичке публикације

Comments : 0
ПОПОВИЋ ЉУДМИЛА. КОНТРАСТИВНА ГРАМАТИКА СРПСКОГ И УКРАЈИНСКОГ ЈЕЗИКА. ТАКСИC И ЕВИДЕНЦИЈАЛНОСТ. БЕОГРАД: САНУ, 2012.
Опширније